Themenreihe

Migratioun(en) a Lëtzebuerg

Podiumsdiskussion im Rahmen der Themenreihe "Migration(s)".
Donnerstag 08.06
20h00

Modération: Annick Goerens (RTL)

Intervenants :

Mir wëllen iech ons Heemecht weisen a.s.b.l.

Catherine Warin, présidente, Passerell a.s.b.l.

Ambre Schulz, cheffe de projet LEILaW, Passerell a.s.b.l.

Fabienne Dimmer, Catch a Smile a.s.b.l.

Die Veranstaltung ist Teil der Themenreihe “Migration(s)”.